Chính sách nông thôn mới

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, cạnh tranh quốc tế Chỉ đạo trên được nêu trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.