Chính sách nông thôn mới

1.900 tỷ đồng phát triển công nghiệp nông thôn Đó là kinh phí dành cho phát triển công nghiệp nông thôn theo ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 3 năm 2019,về việc phê duyệt Đề án “Phát ...