Điều hành tác nghiệp

Phát triển kinh tế vườn để nâng cao chất lượng nông thôn mới Thừa Thiên Huế và ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, trong đó tập trung thực hiện nâng cao đời sống cho người dân và giảm nghèo.

  • Nâng cao hiệu năng sử dung nhà văn hóa xã Nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tận dụng, phát huy công năng nhà văn hóa xã (NVHX), như tổ chức dạy nghề, cho thuê tiệc cưới, liên hoan… nhằm tránh lãng phí, tạo nguồn kinh ...

  • Tăng cường nguồn lực cho nông thôn mới Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016”

  • Thách thức trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới Qua hơn 7 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy đạt được những kết quả nhất định, song bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần phải có biện pháp tháo gỡ một cách thỏa đáng mới đạt được mục tiêu đề ra.

  • Xây dựng nông thôn mới - Kinh nghiệm thế giới Phát triển nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, từ các góc cạnh khác nhau, đang là mối quan tâm chung của cả cộng đồng thế giới. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này là bài học cho Việt Nam.