Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 09:08 20/01/2020

Ban Chỉ đạo họp đề nghị xét công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/01/2020 tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp đề nghị xét công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tại cuộc họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Hương Thủy; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thẩm tra hồ sơ của thị xã Hương Thủy. Nội dung tóm tắt như sau:

Về kết quả xây dựng nông thôn mới: Đã có 07/07 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Thị xã Hương Thủy không có tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.

Về tổ chức lấy ý kiến: Đã thực hiện theo quy định: Thông báo 03 lần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) và đăng tải thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, đã gửi Công văn kèm báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ của thị xã Hương Thủy để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả lấy ý kiến: Thống nhất theo báo cáo thẩm tra. Không có ý kiến bổ sung.

Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày Báo cáo về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy đối với việc công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nội dung tóm tắt như sau:

Tổng số hộ dân lấy ý kiến       : 22.458 hộ, tỷ lệ:  80,0% số hộ gia đình trên địa bàn thị xã.

Số hộ hài lòng                         : 21.666 hộ, tỷ lệ:  96,5%

Số hộ không hài lòng               :        87 hộ, tỷ lệ:    0,4%

Số hộ không có ý kiến             :      705 hộ, tỷ lệ:    3.1%

Tất cả thành viên cuộc họp đều thống nhất các nội dung của Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thị xã Hương Thủy; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thẩm tra hồ sơ của thị xã Hương Thủy; Báo cáo về kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn của thị xã Hương Thủy, đề nghị UBND tỉnh sớm  trình Chính phủ xét, công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Kết quả bỏ phiếu: Số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 là 34/tổng số 34 thành viên tham dự cuộc họp, đạt 100%

Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh

Số lượt xem : 172

Chưa có bình luận nào cho bài viết này