Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:39 20/12/2019

Thành lập Đoàn thẩm tra huyện nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 11/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đoàn Thẩm tra)

Theo đó, Đoàn thẩm tra gồm 18 thành viên là đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành cấp tỉnh. Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, làm Trưởng đoàn và  Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh làm Phó Trưởng đoàn thường trực.

Đoàn thẩm tra có nhiệm vụ thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới (đối với huyện), kết quả xây dựng nông thôn mới (đối với thị xã) của từng huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (dưới đây viêt tắt là Quyết định số 2540/QĐ-TTg) và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Căn cứ hồ sơ trình xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cung cấp,  các thành viên Đoan khảo sát tiến hành thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới (đối với huyện), kết quả xây dựng nông thôn mới (đối với thị xã) thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công tại Công văn số 5304/UBND-NN ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và Công văn 2601/UBND-NN ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công theo dõi, thẩm định điều kiện “Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gửi báo cáo thẩm tra về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp.

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

Số lượt xem : 16725

Chưa có bình luận nào cho bài viết này