Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 08:36 07/11/2019

Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá cuối kỳ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá cuối kỳ, ngày 01/11 văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo cuối kỳ thực hiện Chương trình TQG xây dựng NTM (Chương trình NTM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

Tham dự hội thảo có các đại biểu từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối  NTM các huyện thị xã 

Báo cáo tại Hội thảo, nhóm tư vấ  Trường Đại học Nông Lâm Huê, đơn vị thưc hiện đánh giá cuối kỳ đã trình bày  tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020. Theo đó,  Thừa Thiên Huế bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều thuận lợi cũng như không ít khó khăn. Toàn tỉnh có 105 xã, trong đó có 58 xã thuộc vùng khó khăn, bao gồm 31 xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhìn chung còn yếu kém và thiếu đồng bộ. Phát triển kinh tế nông thôn còn hạn chế, đời sồng người dân còn thấp (thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn năm 2010 mới đạt 12,6 triệu đồng); Tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn còn cao (14,9%).

Sau 9 năm (2010 - 2019) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương,đến nay Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Diện mạo nông thôn được đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư từng bước đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn đã từng bước được cải thiện, bản sắc văn hóa được duy trì và phát huy; số xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm tiến độ, và cùng với nhiều địa phương cả nước đã góp phần đạt mục tiêu chung của Chương trình do Chính phủ đề ra giai đoạn 2010 - 2020.

Về số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh đã có  44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 42,3 %, tăng 24 xã so với cuối năm 2015. Trong số các xã còn lại có 31 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (29,8%); 27 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (26,0%); 02 xã đạt 8 - 9 tiêu chí (1,9%). Không còn xã dưới 8 tiêu chí.  Về số tiêu chí bình quân: Tính đến thời điểm hiện tại, bình quân số tiêu chí/xã của cả tỉnh đạt 16,2 tiêu chí (tăng 7,7 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 1,64 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình cả nước là gần 1 tiêu chí (15,26 tiêu chí/xã) và của vùng Bắc Trung Bộ 0,4 tiêu chí (15,8 tiêu chí). Một số địa phương có số tiêu chí bình quân khá cao như: Thị xã Hương Thủy 19,0 tiêu chí, Quảng Điền 17,8 tiêu chí, Phú Vang 16,7 tiêu chí, Phong Điền 16,7 tiêu chí, Phú Lộc 16,5 tiêu chí .... Huyện A Lưới có số tiêu chí bình quân thấp nhất là 13,6 tiêu chí.

Về xây dựng nông thôn mới cấp huyện: Thị xã Hương Thủy hiện đã có 6/7 xã được công nhận đạt chuẩn và xã cuói cùng (Thủy Vân) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, Hương Thủy phấn đấu đang laạp hồ sơ để TW công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Huyện Quảng Điền phân đấu cuối năm 2019 sẽ có thêm 03 xã đạt chuẩn, 02 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn giữa năm 2020 để Quảng Điền trở thành huyện nông thôn mới.

Bên canh đó báo cáo cũng đã chỉ ra những khó khăn tồn tại trọng quá trình triển khai Chương trình, đó là:

Kết quả xây dựng nông thôn mới một số địa phương chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều giữa các vùng trong tỉnh, đặc biệt là đối với các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển... Chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn thấp, việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn để tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế; hiệu quả hoạt động các HTX chưa cao; công tác đào tạo nghề và sử dụng lao động nông thôn còn hạn chế; Công tác xóa đói giảm nghèo tuy có chuyển biến, nhưng chưa thật bền vững; Đời sống, thu nhập một bộ phận người dân nông thôn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Công tác bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, thiếu bền vững, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải trong sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn;

Công tác duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức. Việc quản lý, sử dụng một số công trình hạ tầng, nhất là thiết chế văn hóa xã, thôn, chợ nông thôn,... hiệu quả chưa cao.

 Các đại biểu dự hội thảo đã tham gia thảo luận, góp ý bổ sung Báo cáo. Hầu hết các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất và đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá cuối kỳ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2010 -2020.

Sau khi thảo luận, góp ý, chủ trì hội thảo tổng hợp các ý kiến và kết luận: Báo cáo đánh giá cuối kỳ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020  cơ bản bảo đảm các nội dung theo yêu cầu, thông qua 08 hội thảo góp ý cấp huyện và 01 hội thảo cấp tỉnh, được đại diện các Sở, ban ngành và địa phương thống nhất; Báo cáo bảo đảm nội dung theo đề cương Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do Trung ương hướng dẫn và đã được sử dụng phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị tổng kết trong tháng 10 năm 2019. Báo cáo đã đi sâu  phân tích những vấn đề liên quan, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan cũng như khách quan) trong quá trình thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020, qua đó đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế, đẩy mạnh thực hiện Chương trình để hoàn thành mục tiêu theo đúng lộ trình kế hoạch đã đặt ra của giai đoạn còn lại 2019-2020 cũng như phương hướng nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020;  Một số tiêu chí, nội dung của Bộ tiêu chí NTM cũng như cơ chế thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với từng địa phương, từng vùng miền, tăng cường phân cấp cho địa phương, ...  nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn đến.

Qua hội thảo, hàu hết các đại biểu đề thống nhất các phát hiện, các vấn đề đưa ra phân tích là cụ thể, sát với thực hiện trong triển khai Chương trình ở các địa phương, các đề xuất và kiên nghị giải pháp khá phù hợp.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội thảo nhóm tư vấn kiểm tra, rà soát và bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện Báo cáo cuối kỳ tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020./.

Văn phòng Điều phối tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số lượt xem : 17378

Chưa có bình luận nào cho bài viết này