Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:22 31/03/2020

Thừa Thiên Huế xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia. Về phía đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan.

Đại diện tư vấn xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, trình bày báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại phiên họp. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Từ đó, đưa ra tầm nhìn mới, yêu cầu và kỳ vọng mới về sự phát triển nhanh, bền vững cho Tỉnh. Việc lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 10 năm giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch các ngành quốc gia, Quy hoạch vùng ở trên địa bàn tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, …

Tham gia ý kiến tại Phiên họp, Chuyên gia phản biện, TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét, Báo cáo Thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng về cơ bản đã tuân thủ theo các yêu cầu, nội dung tại các văn bản quy phạm pháp luật như Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, Thông tư 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. Các thông tin chung về quy hoạch tỉnh và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế được trình bày chi tiết, cụ thể, sát với điều kiện đặc thù, riêng có của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn cho quá trình lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế cần xem xét bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo Thuyết minh theo các góp ý cụ thể tại Phiên họp.

Chuyên gia phản biện TS. Nguyễn Bá Ân, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung làm rõ nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đạt được và chưa đạt được, cần bổ sung, thay đổi gì để phù hợp với thực tiễn của Tỉnh. Bối cảnh phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, … sẽ tác động mạnh mẽ đến nội dung và phương pháp lập quy hoạch. Cần làm rõ hơn đặc thù và vị trí, vai trò, chức năng của Thừa Thiên Huế đối với vùng và cả nước.

Phiên họp đã nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định. Các ý kiến bày tỏ nhất trí với hồ sơ và nội dung trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình phê duyệt.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, qua tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và chuyên gia cho thấy, các ý kiến cơ bản thống nhất với nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch. Tờ trình số 440/TTr-SKHĐT ngày 25/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế được lập theo quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Đồng thời đề nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế cần rà soát và điều chỉnh bố cục thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật quy hoạch. Nghiên cứu, rà soát để bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp tới việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh như Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 03/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Bổ sung các nội dung đánh giá về những kết quả đạt được so với mục tiêu quy hoạch đã đề ra, có thể so sánh những kết quả đạt được trong tương quan với bình quân của cả nước, chỉ ra nguyên nhân của việc không đạt các mục tiêu quy hoạch và các vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của Thừa Thiên Huế để có cơ sở định hướng phát triển cho thời kỳ 2021-2030…

Việc xây dựng quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo sự tương thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp cao hơn. Sự phù hợp về tính khoa học, độ tin cậy của nội dung và phương pháp lập quy hoạch, phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch với dự toán chi phí và nguồn vốn để lập quy hoạch.

Tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cảm ơn ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Các ý kiến thể hiện sự quan tâm của các Bộ, ngành dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các ý kiến quý báu của các đại biểu, đồng thời đề nghị, tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch gửi cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Thứ trưởng cho biết, hiện có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tham khảo, học hỏi để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

VPĐP NTM TTH (TH) 

Số lượt xem : 221

Chưa có bình luận nào cho bài viết này