Hoạt động các địa phương

Quảng Phước: Người dân hài lòng về xấy dựng nông thôn mới Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã được xã Quảng Phước triển khai thực hiện từ năm 2011 đến 2018, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng của các cấp, sự nỗ lực phấn ...

  • Quảng Phú xây dựng xã NTM kiểu mẫu Là xã đầu tiên ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cán đích NTM với chất lượng cao ở tất cả 19/19 tiêu chí, đây là nền tảng quan trọng để Quảng Phú hướng đến xây dựng xã NTM kiểu ...

  • A Lưới phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên-Huế) là quá trình tập trung các nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham ...