Hoạt động các địa phương

Quảng Điền có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới Đó là các xã: Quảng Phước, Quảng Vinh và Quảng Thọ, nâng số xã đạt chuẩn NTM của toàn huyện lên 5/10 xã, đạt tỷ lệ 50%

  • A Lưới phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên-Huế) là quá trình tập trung các nguồn lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham ...

  • A Lưới: Phát huy vai trò chủ thể của người dân Là người dân đã tự bàn bạc thực hiện những phần việc của địa phương mình một cách tự chủ, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, đó là nNét nổi bật trong thực hiện Chương ...