Hoạt động các địa phương

Quảng Điền nâng chất tiêu chí nông thôn mới Là một trong hai huyện điểm xây dựng nông thôn mới, hiện Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông ...

  • Nam Đông: Phát động xây dựng nông thôn mới Nhằm đảm bảo, duy trì các tiêu chí đã đạt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 28/2 xã Hương Lộc tổ chức Lễ phát động xây dựng nông thôn ...

  • Phong An xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Phong An, huyện Phong Điền đã sớm xây dựng kế hoạch nâng cao chât lượng các tiêu chí nông thôn ...