Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Trấn Yên - Huyện NTM miền núi đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc. Huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn từ 2020-2025. Với ...

  • Tổ tự quản góp phần xây dựng nông thôn mới Để phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình “Tổ tự quản đoàn kết giữ ...