In trang

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Cập nhật lúc : 15:03 01/10/2019

UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2010-2020) Khai mạc lúc 13:30 ngày 07/10/2019 (thứ Hai) tại khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, Huế

Thành phần, kính mời:

Đại biểu Trung ương: Đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nông thôn mới (có Giấy mời riêng);

Lãnh đạo Tỉnh: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (có Giấy mời riêng);

Đại biểu cấp tỉnh, huyện, xã, thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan  (theo Phụ lục 1 đính kèm):

Thời gian: 01 buổi, khai  mạc lúc 13g 30 ngày 07 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Hương Giang, số 51, Lê Lợi, Huế

Chủ trì: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Các Chương trình MTQG tỉnh, chủ trì hội nghị. Đ/c Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tinh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Các Chương trình MTQG tỉnh và đ/c Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban BCĐ Các Chương trình MTQG tỉnh, đồng chủ trì.

Chương trình hội nghị: Theo phụ lục 2 đính kèm.

Ghi chú: UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai  thực hiện các công việc, nội dung đã được phân công tại Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày/12/9/2019 về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020).

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- CT và PCT UBND tỉnh N.V Phương;

- Lưu VPĐP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký


Trầnm thị Hoài Trâm

 

 

 

Đính kèm file giấy mời