Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Cập nhật lúc : 16:54 17/01/2019

Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai Chương trình OCOP

Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) giai đoạn 2019 - 2020 là nội dung của Quyết định số 100/QĐ-UBND được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 15/01/2019.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP)  là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng

Cộng đồng dân cư (bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh) là chủ thể trực tiếp thực hiện, tham gia vào sự thành công của Chương trình.

Mục tiêu chung

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.           

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn

Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện hệ thống bộ máy tổ chức, triển khai Chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến huyện, xã.

Về phát triển sản phẩm: Phấn đấu có ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng, có lợi thế của địa phương được hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị. Trong đó mỗi huyện có từ 01-02 sản phẩm, cấp tỉnh có 02 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 4-5 sao; 100% sản phẩm được nâng cấp, tiêu chuẩn hóa tham gia Chu trình OCOP và tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện, tỉnh.

Về phát triển tổ chức kinh tế:  Củng cố, kiện toàn các tổ kinh tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia Chương trình OCOP theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với HTX, doanh nghiệp; Phấn đấu phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp, hợp tác xã) tham gia Chương trình OCOP.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP.

Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh và tham gia triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho khoảng 300 cán bộ quản lý nhà nước (cấp huyện, xã) và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.

Đây là Chương trình phát triển kinh tế quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; là Chương trình “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần ưu tiên đưa nội dung triển khai Chương trình OCOP vào chương trình công tác trọng tâm của ngành, đơn vị, địa phương để chủ động triển khai thực hiện đạt mục tiêu Chương trình đã đề ra.

Tổng nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 là 11,.420 triệu đồng, 

 Văn phòng Điều phối  Thừa Thiên Huế 

Số lượt xem : 14899

Chưa có bình luận nào cho bài viết này