Tiến độ thực hiện NTM

Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 Đế cuối năm 2019 số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là 57xã, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số ...

  • Cả nước có 38,98% xã đạt chuẩn nông thôn mới Tính đến nay, cả nước đã có 38,98% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây ...

  • Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đến 30/9/2015 - Tổng tiêu chí đạt được: 1.286 tiêu chí/92 xã. Số tiêu chí đạt bình quân: 14 tiêu chí/1 xã, tăng 5,5 tiêu chí so với năm 2010; cao hơn 2,36 tiêu chí so với bình quân cả nước (11,64 tiêu chí/xã); Toàn Tỉnh không còn xã dưới 6 tiêu chí. - Số xã hoàn ...