Tiến độ thực hiện NTM

Cả nước đã có 48% số xã đạt chuẩn nông thôn mới Theo Văn phòng Điều phối TW, tính đến hết tháng ngày 22/4/2019, cả nước có 4.340 xã (48%), đạt chuẩn nông thôn mới. tăng 502 xã (4,13%) so với cuối năm 2018./xã.Bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu ...

  • Cả nước có 38,98% xã đạt chuẩn nông thôn mới Tính đến nay, cả nước đã có 38,98% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây ...

  • Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đến 30/9/2015 - Tổng tiêu chí đạt được: 1.286 tiêu chí/92 xã. Số tiêu chí đạt bình quân: 14 tiêu chí/1 xã, tăng 5,5 tiêu chí so với năm 2010; cao hơn 2,36 tiêu chí so với bình quân cả nước (11,64 tiêu chí/xã); Toàn Tỉnh không còn xã dưới 6 tiêu chí. - Số xã hoàn ...