Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Quyết định số 924/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trìnhchuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minhgiai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 02/08/2022

Quyết định số 925/QĐ-TTg về việc Phê duyệtChương trìnhtăng cường bảo vệmôi trường, antoàn thực phẩmvà cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Ngày ban hành: 02/08/2022

Quyết định số 922/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trìnhphát triển du lịch nông thôn trongxây dựngnông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 02/08/2022

Quyết định số 923/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựngnông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 02/08/2022

Công văn số 18/2022/QĐ-TTg về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  Xin vui lóng truy cập theo link:  https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-18-2022-qd-ttg-227170-d1.html

Ngày ban hành: 02/08/2022