VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
Mô hình phát triển kinh tế gò đồi ở Xuân Lộc

Đa dạng mô hình  Diện tích cây hồ tiêu của ông Phan Văn Phước, thôn Phụng Sơn đang giai đoạn phát triển trông xanh tốt. Hơn 1 ha cây trồng này trước đây là đất sản xuất kém hiệu quả. Theo chủ trương mới của cấp ủy các cấp ở địa phương, ông Phước mạnh dạn chuyển đổi, trồng cây hồ tiêu từ tháng ...