Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 27/01/2023

Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày ban hành: 19/01/2023

Kế hoạch số 486/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày ban hành: 30/12/2022

Quyết định số 3067 /QĐ-UBND về việc Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 20/12/2022

Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định quản lý, vận hành và bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 21/11/2022