Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Quyết định số 2263/QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 

Ngày ban hành: 19/09/2022

Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 

Ngày ban hành: 19/09/2022

Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 

Ngày ban hành: 19/09/2022

Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 18/08/2022

Thông tư số 53/2022/TT-BTC về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 12/08/2022