VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
Quảng Điền tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021, ông Trần Quốc Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các ...