Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

Tiêu điểm

Văn bản mới xem thêm

Thông tư số 55/2023/TT-BTC về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 15/08/2023

Quyết định số 148/QĐ-TTg về việc Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trĩnh mỗi xã một sản phẩm

Ngày ban hành: 24/02/2023

Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 27/01/2023

Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày ban hành: 19/01/2023

Quyết định số 3269 /QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 31/12/2022