VĂN BẢN MỚI

 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
 • Kế hoạch số 277/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
  (Ngày ban hành 25/12/2020)
 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021

1. Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án: a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS. b) Các cơ quan, ...