VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
Hương Thủy đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thẳng thắn: Tuy nền kinh tế đạt mức tăng trưởng khá so với mặt bằng chung của tỉnh, nhưng nông nghiệp Hương Thủy chưa tạo được chuỗi giá trị cung ứng cao khi nhiều vùng đất còn hoang hóa, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt còn hạn chế, dẫn đến các tiềm năng, ...