Điều hành tác nghiệp

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh vừa có Công văn hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Thông tư hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã ký ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn phục vụ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án ...

  • Phát hành ấn phẩm“Bản tin xây dựng nông thôn mới Nhằm phục vụ cho công tác điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ phát hành ấn phẩm “Bản tin xây dựng nông thôn mới: hàng quý.Bản tin số 1 được phát hành vào ngày ...