Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 07/12/2022

Điều hành tác nghiệp

Hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng công trình trong xây dựng nông thôn mới Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, theo đó quy định cụ thể đối với công tác duy tu, bảo dưỡng ...

  • Thông tư hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đã ký ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn phục vụ lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án ...