Điều hành tác nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Ban Chỉ đạo TW vừa có văn bản số 01 ngày 19/3/2020 chỉ đạo đây nhanh tiến dộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 nhằm hoàn thành các mục tiêu còn lại ...