Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

1339
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 09:05 21/06/2019
Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới
Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3443/UBND-XDKH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Theo đó, quy trình lập kế hoạch đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch trung hạn thực hiện theo Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

Công văn hướng dẫn chi tiết việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ; Danh mục các loại kết cấu hạ tầng được hỗ trợ.

Về bàn giao quản lý, khai thác công trình, Công văn hướng dẫn rõ: Sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư bàn giao công trình cho các hợp tác xã để quản lý, sử dụng, bảo trì. Công trình này sẽ là tài sản không chia của hợp tác xã, hợp tác xã phải tự trang trải chi phí cho vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo phát huy hiệu quả theo thiết kế; khi hợp tác xã giải thể thì phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản hỗ trợ của nhà nước được chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Trước đó Hội đòng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Điều phối tỉnh