Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

3441
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:35 12/01/2018
Thừa Thiên Huế: 1.778 tỷ đồng cho Chương trình nông thôn mới
Đó là kế hoạch huy động nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh

Để thực hiện mục tiêu năm 2018 tăng thêm 10 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên  41 xã, tương đương tỷ lệ 39,4%, ngoài các giải pháp tổng hợp để đây mạnh thực hiện Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường huy động nguồn lực toàn xã hội để tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn, nhất là đối với các xã trong nhóm phấn đấu về đích năm 2018 

Theo đó, các địa phương cần ưu tiên bố trí ngân sách và huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và những người con của quê hương sống, công tác ở xa quê hương đóng góp, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Việc huy động đóng góp của người dân phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với khả năng của người dân.

Nhà văn hóa xã được bố trí vốn đầu tư từ Chương trình 

Tăng cường lồng ghép các Chương trình, dự án của các ngành, các địa phương để ưu tiên thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới; ưu tiên nguồn vốn cho hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng các tiêu chí nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực cho các xã có kế hoạch về đích trong năm 2018 và từng bước đầu tư có trọng điểm đối với các xã, huyện đạt chuẩn theo lộ trình đến năm 2020.  

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã cần tiếp tục rà soát điều chỉnh danh mục đầu tư theo các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn còn lại với nguyên tắc đạt được mức chuẩn tối thiểu, cấp thiết với sản xuất và đời sống, tăng thêm tiêu chí nông thôn mới và phù hợp với nguồn lực. Trước tiên cần rà soát kỹ hơn các công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hoá xã, là những hạng mục có nhu cầu đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong đề xuất của các địa phương. Đẩy mạnh áp dụng cơ chế đặc thù, thiết kế mẫu các công trình xây dựng cơ bản đơn giản nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư; thường xuyên kiểm tra, thực hiện cơ chế giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư./. 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh