Hoạt động ban ngành

Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập GDMN5T, Phổ cập GDTH, Phổ cập GDTHCS và Xóa mù chữ năm 2020 Theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ban hành ngày 25/2/2021, UBND tỉnh phê duyệt công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập ...

  • Tập huấn về xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn Ngày 08/12, tai thành phố Huế, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh TTH tổ chức lớp " Tập huấn TOT về phân loại rác ...