Hoạt động ban ngành

Đào tạo nghề nông thôn với Chương trình xây dựng nông thôn mới Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng (tiêu chí số 14) trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác đào tạo nghề đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

  • Mô hình nhà ở NTM bền vững cho thời kỳ CNH - HĐH. Phát triển mô hình nhà ở nông thôn mới (NTM) bên cạnh những yếu tố hiện đại rất cần có những hiểu biết và giải pháp kế thừa phù hợp để có thể gìn giữ và phát huy được những giá trị của nền văn minh này. Đây cũng có thể là những giải ...

  • Đột phá, táo bạo trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh Xây dựng nông thôn mới không chỉ là phong trào. Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng. Cách mạng về cách làm, cách mạng về tư duy và cách mạng về kết quả. Với chúng tôi nông thôn mới không có đích, nông thôn mới là suốt đời” phát biểu của ...