Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 07:31 23/01/2019

Thừa Thiên Huế phấn đấu có 15-20 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đây là một trong những mục tiêu đề trong Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/ 01/ 2019)

Theo đó, Đề án sẽ tập trung củng cố tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật 2012 để các HTX nông nghiệp thực sự đóng vai trò bà đỡ cho thành viên và hộ nông dân trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, có 96% HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (tương ứng 205 HTX), 15-20% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và 15-20 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, Đề án cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về đổi mới phát triển HTX nông nghiệp, gồm: Tập trung tuyên truyền hướng dẫn các HTX nông nghiệp hoạt động theo mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới; Hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp và củng cố HTX nông nghiệp trung bình và yếu; Phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ; Mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp; Tổ chức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nghiệp vụ.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách theo quy định của Trung ương, của tỉnh; lồng ghép từ nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình dự án khác và nguồn vốn tín dụng, kinh phí của các HTX.

VPĐP NTM TTH (TH) 

Số lượt xem : 671

Chưa có bình luận nào cho bài viết này