Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Hoạt động các địa phương

Nam Đông phát triển kinh tế vườn với xây dựng nông thôn mới Đến thời điểm hiện nay, huyện miền núi Nam Đông có 7/9 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trên cơ sở đó, năm 2024, huyện Nam Đông đang tập trung nhiều nguồn lực phấn đấu 9/9 xã ...

  • Phong Chương đạt chuẩn nông thôn mới Vốn nghèo nhất huyện khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2011, Phong Chương chỉ đạt vài tiêu chí. Thế mà hôm nay Phong Chương đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh quyết ...

  • Phong Điền: Hành trình lên huyện nông thôn mới Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đã có 15/15 xã đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, có 13 xã được UBND tỉnh ...