Mô hình điển hình

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở Phong Điền “Từ chỗ thụ động, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, người dân Phong Điền đã nhận thức được, xây dựng nông thôn mới (NTM) là công việc chính của dân với sự hỗ ...

  • A Lưới phát triển mô hình trồng chuối đặc sản Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, huyện A Lưới luôn chú trọng thực hiện mục ...