In trang

Kết quả thông tin tài chính lấy từ hệ thống TABMIS
Cập nhật lúc : 14:16 27/04/2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Số liệu tổng hợp từ hệ thống Tabmisdo Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế cung cấp)

Chi tiết xin vui lòng truy cập vào  đây: liên ket

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xin vui lòng truy cập theo file đính kèm.....