In trang

Góp ý kiến dự thảo Báo cáo -
Cập nhật lúc : 15:06 26/08/2020

Thực hiện Công văn số 7338/UBND-NN ngày 15/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Báo cáo kêt quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 theo Công văn số  5423/BNN-VPĐP ngày 12/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động -Thương binh & xã hội; Cục Thống Kê nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Báo cáo (đính kèm) để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

Ý kiến tham gia dự thảo, đề nghị lập bằng văn bản và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới, 53 Nguyễn Huệ, Huế, trước ngày 03/9/2020.

Đồng thời gửi file về địa chỉ: nongthonmoitth@gmail.com hoặc vpntm@thuathienhue.gov.vn

(Văn phòng Điều phối  nông thôn mới đã có Công văn chính thức theo đường bưu điện)

Chi tiết dự thảo báo cáo vui lòng truy cập file đính kèm