In trang

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021
Cập nhật lúc : 17:08 13/05/2022

Ngày 11/5/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các tiêu chí thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chi tiết Quyết định xin xem tại đây

http://nongthonmoi.gov.vn/FileUpload/2022-05/nHwQdSNOak6W5sZLH.dan%20T.hien%20tieu%20chi%20NTM%20%28kem%20theo%20Q%c4%90%29.pdf