Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Kêt quả 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới (42,3%); số tiêu chí bình quân đạt 16,2 tiêu chí/ xã; không còn xã dưới 8 tiêu ...

  • Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số ...

  • Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đến 30/9/2015 - Tổng tiêu chí đạt được: 1.286 tiêu chí/92 xã. Số tiêu chí đạt bình quân: 14 tiêu chí/1 xã, tăng 5,5 tiêu chí so với năm 2010; cao hơn 2,36 tiêu chí so với bình quân cả nước (11,64 tiêu chí/xã); Toàn Tỉnh không còn xã dưới 6 tiêu chí. - Số xã hoàn ...