Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Tiến độ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 Đến nay đã có thêm 30 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 28,8%. Trong đó năm 2017 có thêm 7 xã: Quảng Công (huyện Quảng Điền), Hương Bình (Thị xã Hương Trà), Phú Vinh ...

  • Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới đến 30/9/2015 - Tổng tiêu chí đạt được: 1.286 tiêu chí/92 xã. Số tiêu chí đạt bình quân: 14 tiêu chí/1 xã, tăng 5,5 tiêu chí so với năm 2010; cao hơn 2,36 tiêu chí so với bình quân cả nước (11,64 tiêu chí/xã); Toàn Tỉnh không còn xã dưới 6 tiêu chí. - Số xã hoàn ...

  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />