Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Tiến độ thực hiện đến 30/10/2014 và ước thực hiện đến 31/12/2014 Tổng tiêu chí đạt được toàn tỉnh đến 31/10/2014: 1.273 tiêu chí/92 xã, tăng 140 tiêu chí so với cuối năm 2013. Bình quân số tiêu chí đạt/1 xã : 13,8 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí /xã so với 31/12/2013