Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 09:51 13/05/2019

Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,20 tiêu chí/xã.

Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí    : 29 xã

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí                  : 28 xã

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí            :   3 xã

- Số xã dưới 8 tiêu chí: Không có;

Văn phòng Điều phối  tỉnh

Tải file 1  

Số lượt xem : 1326

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)