Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 10:20 07/09/2018

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 12/2018

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Đến cuối năm 2018 có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí:; Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ (Quảng Điền); Phú Hải, Phú Hồ (Phú Vang); A Ngo (A Lưới); Hương Toàn, Hải Dương (Hương Trà); Thủy Bằng, Phú Sơn (Hương Thủy), Phong Hòa, Điền Hải (Phong Điền), Lộc Trì, Vinh Mỹ (Phú Lộc) đưa tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 44 xã /104 xã, tương ứng tỷ lệ 42,31%. - Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí : 29 xã, tỷ lệ 28% - Số xã đạt 10-14 tiêu chí : 28 xã, tỷ lệ 27% - Số xã đạt 8-9 tiêu chí : 3 xã, tỷ lệ 2,9% - Số xã dưới 8 tiêu chí : Không có. Số tiêu chí bình quân/xã: 16,13 tiêu chí, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2017.

Chi tiết xin vui lòng  truy cập file đính kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 854

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)