Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

1763
+ aa -

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 10:37 20/12/2019
Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019
Đế cuối năm 2019 số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là 57xã, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí    : 21 xã  (20,2%).

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí                  : 24 xã  (23,1%).

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí            : 02 xã    (1,9%).

- Số xã dưới 8 tiêu chí              : Không có.

Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với 2018.

Thị xã Hương Thủy đã có 100% xã đạt chuẩn (7/7 xã), đủ điều kiện đề nghị xét hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Huyện Quảng Điền đã đạt 80% số xã đạt chuẩn. làm cơ sở phấn đấu đạt chuẩn giữa năm 2020.

Chi tiết theo file đính kèm[1] Các xã đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2019: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), Phong Thu, Phong Mỹ, (huyện Phong Điền), Lộc Hòa, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), Hương Thọ, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Thủy Vân, (thị xã Hương Thủy), Vinh Thanh, Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang),

Tải file 1      Tải file 2