Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 05/06/2023

1190
+ aa -

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 15:02 07/07/2020
Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2020
Đến 30/6/2020, toàn tỉnh đã có 60 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 61,9%. Hai đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Như vậy chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn tỉnh Thừa Thiên Huế vượt chỉ tiêu kế hoạch (59%) trước 6 tháng.

Trong đó: 50 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đang làm hồ sơ thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn.

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí    : 14 xã,  tỷ lệ 14,4%.

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí         : 20 xã, tỷ lệ 20,6%.

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí            :  03 xã, tỷ lệ  3,1%.  

- Số xã dưới 8 tiêu chí              : Không có;

Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,78 tiêu chí/xã.

Thị xã Hương Thủy đã có 7/7 xã đạt chuẩn, hồ sơ đang được TW thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Huyện Quảng Điền đã có 8/10 xã đạt chuẩn và 02 xã cuối cùng là Quảng Thái, Quảng Ngạn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn, trở thành huyện đầu tiên có 100% xã đạt chuẩn.