Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

1003
+ aa -

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 11:03 06/01/2021
Kêt quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020
Đến 31/12/2020 Thừa Thiên Huế đã có 62 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 63,9%. (Trong đó: 58 xã đã có Quyết định công nhận). Thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Với kết quả này, tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản hoàn thành mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 17 xã,  tỷ lệ 14,4%.

- Số xã đạt 10-14 tiêu chí: 16 xã, tỷ lệ 20,6%.

- Số xã đạt 8-9 tiêu chí:  02 xã, tỷ lệ  3,1%.  

- Số xã dưới 8 tiêu chí: Không có;

Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh: 17,24 tiêu chí/xã.

Biểu các huyện thị xã:

 TT Số tiêu chí bình quân đạt/xã  Toàn tỉnh Huyện,thị 
Nam Đông  Quảng Điền  A Lưới  Phong Điền  Hương Trà  Hương Thủy  Phú Vang  Phú Lộc 
1 Số tiêu chí đạt  1671 157 190 234 265 145 133 307 240
2 Tổng số  xã 97 9 10 17 15 8 7 17 14
3 Số  xã đạt chuẩn  62 7 10 4 10 6 7 10 8
4 Tỷ lệ % 63.9 77.8 100.0 23.5 66.7 75.0 100.0 58.8 57.1
5 Số tiêu chí BQ  17.23 17.4 19.0 13.8 17.7 18.1 19.0 18.1 17.1

Hai đơn vị cấp huyện: Thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới (Đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận)

Các chỉ tiêu về an sinh xã hội vùng nông thôn: Dự kiến thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm đạt 35,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 5,75%. Một số chỉ tiêu khác liên quan đến dân sinh đều tăng đáng kể, như: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,82%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 87%, nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt trên 65%

VPĐP NTM TTH (TH)