Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

778
+ aa -

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 15:27 21/09/2020
Xây dựng nông thôn mới là Chương trình trọng điểm của nhiều địa phương
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Thừa Thiên Huế trong gần 10 năm qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tiếp bước những thành quả đó, các Đại hội Đảng cấp huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xác định đây là một trong những Chương trình trọng điểm của địa phương trọng nhiệm kỳ đên (2021-2025)

Hoàn thành chỉ tiêu

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau gần 10 thực hiện, dự kiến đến cuối nắm 2020 toàn tỉnh đã có 62/97 xã đạt chuẩn NTM, xấp xỉ 64%; vươt mức kế hoạch do TW đề ra giai đoạn 2016-2020 .

Đặc biệt, đến nay, 02 đơn vị cấp huyện là huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, qua đó góp phần cơ bản trong hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2010 - 2020.

Được biết, trong giai đoạn này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động tổng nguồn lực đạt hơn 10.084 tỷ đồng, trong đó có nguồn lực đáng kể từ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.

Đến nay, hạ tầng nông thôn đã được đầu tư khá cơ bản, diện mạo có bước khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt 33,5 triệu đồng/năm, gấp 2,66 lần so với năm 2010 (12,6 triệu đồng) và 1,45 lần so với năm 2015 (23,01 triệu đồng), bình quân tăng 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 14,9% xuống còn 7,25%, bình quân giảm 1,6%/năm.

Khí thế như ngày đầu tiên

Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, “Chương trình nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất” là một trong hai chương trình trọng điểm của địa phương trong giai đoạn 2020 – 2025.

Quảng Điền sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã nâng cao các tiêu chí; trong đó, có ít nhất 50% số xã đạt xã NTM nâng cao và 20% số xã đạt xã NTM kiểu mẫu.

Phú Vang hiện có 11/17 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 64%; 6 xã còn lại đạt 14 - 18 tiêu chí. Đây là tiền đề để huyện đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn trong 5 năm tới và trở thành huyện NTM.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 định hướng, Phú Vang tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đối với các xã đã công nhận NTM; hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn NTM các xã còn lại.

Với 11/15 xã được công nhận NTM và nhiều kết quả tích cực khác, Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa việc phấn đấu hoàn thành Chương trình XDNTM trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Ngoài những thành tích đạt được thì XDNTM ở Thừa Thiên - Huế vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế và vấn đề cần giải quyết.

Cụ thể, trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương chưa tập trung, quyết liệt; nhiều đơn vị, địa phương vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên; việc tổ chức thực hiện còn chú trọng về đầu tư hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; vai trò chủ thể, tính chủ động, tích cực của người dân tham gia thực hiện chương trình còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với XDNTM còn chậm, chưa thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, công tác xóa đói giảm nghèo tuy có chuyển biến, nhưng chưa thật bền vững.

Kết quả XDNTM ở một số địa phương chưa thực sự bền vững và chưa đồng đều giữa các vùng, địa bàn trong tỉnh; chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn còn thấp, nhiều xã, nhiều tiêu chí mới đạt ở mức tối thiểu; việc duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí NTM sau đạt chuẩn còn nhiều hạn chế...

Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Để giải quyết những vấn đề trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề ra các giải pháp cụ thể và phân cấp cho các cấp, ngành tổ chức thực hiện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hoạt động của Ban chỉ đạo NTM các cấp.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động để thu hút được sự hưởng ứng, tích cực tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân; nhất là trong đóng góp công sức, trí tuệ và nguồn lực từ xã hội để thực hiện Chương trình XDNTM.

Đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững được xem là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản và lâu dài trong XDNTM.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ an toàn sinh học; tăng cường sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình XDNTM; triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn kết hợp với đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết... để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản ở nông thôn; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn kết nối với đô thị, kết nối liên xã, liên huyện.

Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực XDNTM; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích huy động nguồn lực tại chỗ và nguồn lực huy động của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong XDNTM.

Song song với đó, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa ở nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức XDNTM” để xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp.

VPĐP NTM TTH (TH)