Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

176
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 14:40 21/09/2022
Thừa Thiên Huế ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Theo đó, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia v xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025)

2. Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia v xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025).

3. Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh. 4. Tỷ lệ hài l ng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên).

Đối với  thị xã, thành phố Huế: Được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi đáp ứng ác yêu cầu sau:

1. Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia v xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025)

. 2. Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

3. Có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh.

4. Tỷ lệ hài l ng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã, thành phố đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài l ng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). 5. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 m 2 /người.

Đối với huyệnnông thôn mới nâng cao phải đạt các yêu cầu sau:

1. Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia v huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025).

2. Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia v xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025).

3. Tỷ lệ hài l ng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài l ng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên).

4. Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025,

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã được phân công phối hợp vời Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để ban hành  sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết Quyết định xin xem ở đây

Lê Thành Nam

PCVP Văn phòng Điều phối NTM tỉnh