Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3180/TB-SKHĐT
Số hiệu 3180/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 30/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017
30/10/2017

Phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2017

2276/QĐ-UBNd
Số hiệu 2276/QĐ-UBNd
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
02/10/2017

Giao vốn kế hoạch duy tu bảo dưỡng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

5301/UBND-NN
Số hiệu 5301/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020
26/07/2017

giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

1852/TB-SKHĐT
Số hiệu 1852/TB-SKHĐT
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 17/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở KẾ HOẠCH và ĐẦU TƯ
Người ký
Trích yếu thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187
17/07/2017

thông báo kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 tỉnh TT Huế

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=52&cn=1&id=83&tc=7187

2986/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2986/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg
12/07/2017

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg

36/CV-VPĐPNTM
Số hiệu 36/CV-VPĐPNTM
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
05/07/2017

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

1435/QĐ-UBND
Số hiệu 1435/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
27/06/2017

quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Số hiệu 68/QĐ_BCĐCCTMTQG
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 
12/06/2017

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

2277/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2277/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/06/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát. http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1
05/06/2017

phê duyệt Đề cương đề án "Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1367&Page=1

3307/UBND-VH
Số hiệu 3307/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/05/2017
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Trích yếu Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960
25/05/2017


Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960