Loại văn bản : Công văn

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1836/BNN-VPĐP
Số hiệu 1836/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/03/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký
Trích yếu Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
31/03/21

Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021

1261/BNV-TCBC
Số hiệu 1261/BNV-TCBC
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/03/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Nguiyễn Duy Thăng
Trích yếu Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
27/03/21

Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp

394/BNN-VPĐP
Số hiệu 394/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/21
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Nguyễn Thanh Nam
Trích yếu Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
19/01/21

Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021

277/QĐ-UBND
Số hiệu 277/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/01/19
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
31/01/19

Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020

6047/UBND-NN
Số hiệu 6047/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/08/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 
17/08/18

Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

4694/UBND-NN
Số hiệu 4694/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/06/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
30/06/18

xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

57/2018/NĐ-CP
Số hiệu 57/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/04/18
Lĩnh vực Nông nghiệp
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 
17/04/18

Về cơ chế. chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầ tư vào nông nghiệp, nông thôn 

93/BNN-VPĐP
Số hiệu 93/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/01/18
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
05/01/18

hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6  trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

9521/UBND-KHTH
Số hiệu 9521/UBND-KHTH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/12/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28/12/17

thực hiện quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

5301/UBND-NN
Số hiệu 5301/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/07/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020
26/07/17

giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

2986/QĐ-BNN-VPĐP
Số hiệu 2986/QĐ-BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/07/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg
12/07/17

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B7VgxvFAcJOscW5TMG9saFluaDg

36/CV-VPĐPNTM
Số hiệu 36/CV-VPĐPNTM
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
05/07/17

Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

3307/UBND-VH
Số hiệu 3307/UBND-VH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/05/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Dung
Trích yếu Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960
25/05/17


Về việc Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/default.asp?opt=doc_all&sel=all_general&DocId=30960

680/QĐ-TTg
Số hiệu 680/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/05/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây: http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007
19/05/17

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết xin truy cập đường link dưới đây:

http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/chi-tiet.aspx?uid=3007

01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Số hiệu 01/BCĐCTMTQG-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/04/17
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Trích yếu đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
26/04/17

đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Số hiệu 72/CV-VPĐP của Văn phòng Điều phối tỉnh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hô Vang
Trích yếu Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”
12/12/16

Triển khai Chương trình “ Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới”

9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Số hiệu 9569/BCT-TCNL của Bộ Công Thương
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/12/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Công Thương
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 
10/12/16

hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về Điện 

4688/HD-BVHTTDL
Số hiệu 4688/HD-BVHTTDL
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/11/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Huỳnh Vĩnh Ái
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
14/11/16

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới

41/2016/QĐ-TTg
Số hiệu 41/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/10/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10/10/16

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

6977/BNN-VPĐP
Số hiệu 6977/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/08/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017
18/08/16

Hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hội nghèo năm 2016-2017

4797/UBND-XDKH
Số hiệu 4797/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 12/08/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12/08/16

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2017-2020 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

4421/UBND-XDKH
Số hiệu 4421/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/07/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 
20/07/16

phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung giai đoạn 2016-2020 

524/QĐ-TTg
Số hiệu 524/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/04/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
05/04/16

phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1332/UBND-XDKH
Số hiệu 1332/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 
18/03/16

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 để hỗ trợ phát triển sản xuất 

132/UBND-NN
Số hiệu 132/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/01/16
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc thọ
Trích yếu rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
19/01/16

rà soát, lập kế hoạch huyện, thị phấn đấu đạt nông thôn mới xây dựng danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

59/2015/QĐ-TTg
Số hiệu 59/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/11/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
19/11/15

Quyết định Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

2003/TTg-KTN
Số hiệu 2003/TTg-KTN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/11/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Chính phủ
Người ký Vũ Văn Ninh
Trích yếu huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
05/11/15

huy động vón đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

26/CV-VPĐP
Số hiệu 26/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/09/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Phạm Quyền
Trích yếu chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
04/09/15

chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

282/VPĐP-TTHTQT
Số hiệu 282/VPĐP-TTHTQT
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/09/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Tăng Minh Lộc
Trích yếu Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 
01/09/15

Chuẩn bị đánh giá thi đua 5 năm xây dựng nông thôn mới 

08/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 08/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hồ Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
26/08/15

hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

15/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 15/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/08/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
26/08/15

thực hiện Quyết đính số 1996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/BCĐTW_VPĐP
Số hiệu 12/BCĐTW_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/08/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015
11/08/15

Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011-2015

24/CV-VPĐP
Số hiệu 24/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/08/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015
10/08/15

Kiểm tra tiến độ thực hiện xã đtạ chuẩn nông thôn mới năm 2015

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/07/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo TW
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
24/07/15

xây dựng kế hoạch 2016

17/CV-VPĐP
Số hiệu 17/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/07/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2016
05/07/15

xây dựng kế hoạch 2016

15/CV_VPĐP
Số hiệu 15/CV_VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/06/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung
16/06/15

Triển khai công tác lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới 12 xã bổ sung

1734/UBND-XDKH
Số hiệu 1734/UBND-XDKH
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/04/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/04/15

Phân bổ vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2015

1665/CV-NN
Số hiệu 1665/CV-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/04/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
13/04/15

Tập trung tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

1068/UBND-NN
Số hiệu 1068/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/03/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị
11/03/15

Lập quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới trên cơ sở phát triển đô thị

05/BCĐTW-VPDP
Số hiệu 05/BCĐTW-VPDP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/02/15
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Thực hiện kế hoạch năm 2015
10/02/15

Thực hiện kế hoạch năm 2015

06/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 06/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/12/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
24/12/14

hướng dẫn tổ chức lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

45/CV-VPĐP
Số hiệu 45/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/10/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hò Sỹ Nguyên
Trích yếu Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
03/10/14

Hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

40/CV-VPĐP
Số hiệu 40/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/09/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  l
19/09/14

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

l

76/BCĐ-VPĐP
Số hiệu 76/BCĐ-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/07/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Ban Chỉ đạo tỉnh
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu xây dựng kế hoạch 2015
31/07/14

xây dựng kế hoạch 2015

14/CV-VPĐP
Số hiệu 14/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/05/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 
13/05/14

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2014 

11/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 11/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/05/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 
08/05/14

Khen thưởng tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 

10/BCĐTW-VPĐP
Số hiệu 10/BCĐTW-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/04/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
24/04/14

Khen thưởng tập thể , cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

05/CV-BCĐTW
Số hiệu 05/CV-BCĐTW
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/04/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối Trung ương
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 
18/04/14

Về việc chỉ đạo xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

938/BNN-VPĐP
Số hiệu 938/BNN-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/03/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Bộ Nông nghiệp & PTNT
Người ký Trần Thanh Nam
Trích yếu Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014
18/03/14

Quy định mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2013 và năm 2014

05/CV-VPĐP
Số hiệu 05/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)
28/02/14

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 05/CV-VPĐP ngày 28/02/.2014 của Văn phòng Điều phối ( xin tải file đính kèm)

18/SNNPTNT-VP
Số hiệu 18/SNNPTNT-VP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/01/14
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Góp ý kiến mô hình tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM
09/01/14

Góp ý kiến mô hình tổ chức bộ máy của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM

39/CV-VPĐP
Số hiệu 39/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 02/12/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã
02/12/13

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và kế hoạch 2014 của các huyện, thị xã

32/CV-VPĐP
Số hiệu 32/CV-VPĐP
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/11/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành Văn phòng điều phối
Người ký Hồ Vang
Trích yếu hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới
06/11/13

hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới

1981/QĐ-UBND
Số hiệu 1981/QĐ-UBND
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020
04/10/13

Ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

4710/UBND-NN
Số hiệu 4710/UBND-NN
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/13
Lĩnh vực Nông thôn mới
CQ Ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới 
13/09/13

Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án và xác định các nội dung thiết yếu để ưu tiên triển khai trong Chương trình MTQG XD nông thôn mới