Chính sách nông thôn mới

Thừa Thiên Huế: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có sự chuyến biến theo xu hướng sản xuất sạch, an toàn, trên cơ sở ững dụng phát triển khoa học công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao hiệu qủa ...

  • Thừa Thiên Huế với mục tiêu 5.500 ha cánh đồng mẫu lớn Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng diện tích gieo trồng lúa nước đạt 51.000 ha - 52.000 ha/năm, năng suất lúa bình quân đạt trên 60 ...

  • Xi măng Đồng Lâm góp sức hoàn thành tiêu chí nông thôn mới Trong tháng 8 và 9/2017 Công ty Xi măng Đồng Lâm đã xuất hàng nghìn tấn xi măng để xây dựng đường và kênh mương nội đồng. Nhiều địa phương trong danh sách thụ hưởng đã nhận được xi măng trao tặng từ Đồng Lâm để xây dựng các công trình.