Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

381
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 17:32 20/02/2024
Huy động 7.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, tổng vốn huy động dự kiến khoảng 7.617 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà. Trình hồ sơ để Trung ương thẩm định huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, thành phố Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Cấp xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm ít nhất 7 xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 5 xã; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2 xã.

Đối với các xã còn lại, tập trung rà soát đánh giá lại theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu số tiêu chỉ đạt chuẩn bình quân tăng 0,3 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Đối với cấp thôn, bản, có ít nhất 9 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 20 thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

Các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân: tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch 97%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,3%; tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 0,5-0,6%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm còn dưới 1,76%; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 4% trở lên.

Triển khai 6 chương chuyên đề về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình chuyển đổi số, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân các cấp để thực hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao theo Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện chương trình.

Xây dựng kế hoạch chỉ tiết đối với từng xã, từng huyện cụ thể để thực hiện theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với các đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thải, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh vào năm 2025.

Tập trung xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Hoàn thiện các điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thị xã Hương Trà.

Tập trung hoàn thành hồ sơ của 2 đơn vị cấp huyện: Thành phố Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, sớm trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chỉ của giai đoạn trước, tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ động rà soát xác định nội dung tiêu chí, chỉ tiêu thiếu hụt so với Bộ tiêu chí mới, có giải pháp cụ thể bảo đảm duy trì đạt chuẩn bền vững.

Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.