Video

TT Huế phấn đấu đến 2020 có 59% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Những đổi thay từ nông thôn mới

http://vtv.vn/video/phong-su-co-so-ha-tang-nhung-doi-thay-tu-nong-thon-moi-259614.htm

cơ sở hạ tầng nông thôn - Những đổi thay từ nông thôn mới

http://vtv.vn/video/phong-su-co-so-ha-tang-nhung-doi-thay-tu-nong-thon-moi-259614.htm

Người dân hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Thị xã Hương Trà đặt ra mục tiêu đưa 2 xã Hương Bình và Hương Toàn sẽ cán đích nông thôn mới. Để hoàn thành được mục tiêu này là không dễ khi nguồn lực đầu tư ngày càng có hạn. Do đó, việc huy động từ dân là hết sức cần thiết. Nhiều người dân của xã Hương Toàn đã tự nguyện hiến đất vì lợi ích chung là phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới. https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=2CGMXBx0zhI

xây dựng nông thôn mới ở tuyến biển

http://vtv.vn/trong-nuoc/xay-dung-nong-thon-moi-o-tuyen-bien-20170523145808562.htm

Hiệu quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế

Xây dựng nông thôn mới ở Nam Đông