Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

Hoạt động ban ngành

Hội Nông dân huyện Phú Vang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Hội viên nông dân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới, là một trong những nội dung quan trọng mà Đại hội đại ...

  • Hội Phụ nữ đồng hành xây dựng nông thôn mới Bằng nhiều chương trình và hình thức cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, Hội LHPN các cấp đã góp phần để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM).