Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Thừa Thiên Huế - Số liệu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 Đến 31/12/2020 Thừa Thiên Huế đã có 62 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 63,9%. (Trong đó: 58 xã đã có Quyết định công nhận). Thị xã Hương Thủy hoàn thành ...

  • Phấn đấu đến 2025 có 87% xã đạt chuẩn Thừa Thiên Huế phấn đấu đến 2025 có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 87%, trong đó có 40% xã NTM nâng cao, 10% xã NTM kiểu mẫu. Có ít nhất 4/8 huyện, thị xã đạt chuẩn ...

  • Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 Đến 30/6/2020, toàn tỉnh đã có 60 xã /97 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 61,9%. Hai đơn vị cấp huyện là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền đã có 100% xã đạt chuẩn ...

  • Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 Đế cuối năm 2019 số xã hoàn thành 19/19 tiêu chí là 57xã, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số ...