Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Điều hành tác nghiệp

Chương trình MTQG là cơ hội thuận lợi xây dựng NTM thực chất, bền vững Là một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai, vì vậy việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi tại Văn Bàn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy ...

  • Giữ gìn bản sắc trong xây dựng nông thôn mới Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được thiết kế không chỉ là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế cứng, mà chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ ...

  • Thừa Thiên Huế đẩy mạnh ngành nông nghiệp số Ngành nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số (CĐS) nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) theo hướng hiện đại, thông minh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và ...