Điều hành tác nghiệp

Bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu phải phát huy được lợi thế từng địa phương Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, giai đoạn 2021-2025, các địa phương cần tiếp tục xây dựng NTM theo hướng toàn diện, bền vững gắn với tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế, xã hội ...

  • Tập huấn Đề án 1385 tại A Lưới Sáng ngày 05/11, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn điểm về xây ...

  • Hội thảo Kiểm toán kiểm đếm Chương trình PforR Ngày 5/11 Kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội thảo "Trao đổi dự thảo báo cáo xác minh kết quả năm 2019 thuộc Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông ...

  • Tâp huấn nông thôn mới 2020 tại Quảng Điền Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VPĐPNTM ngày 27/4/2020, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Quảng Điền tổ ...