Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

4688
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:06 26/08/2020
Góp ý kiến dự thảo Báo cáo -

Thực hiện Công văn số 7338/UBND-NN ngày 15/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Báo cáo kêt quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 theo Công văn số  5423/BNN-VPĐP ngày 12/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Lao động -Thương binh & xã hội; Cục Thống Kê nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Báo cáo (đính kèm) để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.

Ý kiến tham gia dự thảo, đề nghị lập bằng văn bản và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới, 53 Nguyễn Huệ, Huế, trước ngày 03/9/2020.

Đồng thời gửi file về địa chỉ: nongthonmoitth@gmail.com hoặc vpntm@thuathienhue.gov.vn

(Văn phòng Điều phối  nông thôn mới đã có Công văn chính thức theo đường bưu điện)

Chi tiết dự thảo báo cáo vui lòng truy cập file đính kèm

Tải file 1      Tải file 2