Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

104
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 14:59 03/10/2022
Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 có 87,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh ban hành ngày 29/9/2022.

Theo đó, phấn đấu đạt một số mục tiêu chung sau: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%. Cấp huyện, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới /hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Có thêm ít nhất 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới /hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong số 05 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn của tỉnh thành 05 đơn vị, đạt tỷ lệ 55%. Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 huyện (huyện Quảng Điền). Phấn đấu toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí đến cuối năm 2025. Cấp thôn, bản, phấn đấu có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025: có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong số 25 xã phấn đấu; Có thêm ít nhất 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong số 41 xã phấn đấu; Có ít nhất 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong số 15 xã phấn đấu

Đối với xây dựng nông thôn mới cấp huyện, phấn đấu đến năm 2025: Có ít nhất 03 đơn vị trong số 05 đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đối với xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản và không còn xã dưới 15 tiêu chí, với 02 chỉ tiêu này xây dựng trên địa bàn huyện A Lưới. Đối với xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản: Có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 10 xã (gồm 57 thôn) còn lại của huyện A Lưới gồm: Hồng Kim, Đông Sơn, Hồng Thái, Hồng Thuỷ, A Roàng, Hương Nguyên, Quảng Nhâm, Trung Sơn, Lâm Đớt và Hồng Vân đây là các xã đặc biệt khó khăn biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tập trung lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu không còn xã dưới 15 tiêu chí và có 35/57 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (tỉ lệ 61,4%) vào năm 2025...

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với cấp huyện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Duy trì và nâng cao các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đối với xây dựng Xã nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu; Đối với thực hiện “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới”; nhiệm vụ thực hiện 11 nội dung thành phần của Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung.

Văn phòng Điều phối NTM  tỉnh