Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

123
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 19:40 08/11/2022
Giao dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ký ban hành Quyết định số 2668/QĐ- UBND về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Theo dó, UBND tỉnh giao dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 với tổng số tiền là 24,43 tỷ đồng

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo và cấp kinh phí quy định tại Điều 1 Quyết định này theo quy định. 2. Căn cứ kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là các huyện) chịu trách nhiệm phân bổ và giao dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm: 3 - Tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp đúng mục đích, đạt hiệu quả và đúng quy định hiện hành của nhà nước. - Căn cứ các quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và khả năng cân đối ngân sách cấp huyện, xã nhằm chủ động bố trí đảm bảo tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương tối thiểu bằng 1,5 lần theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện và nhu cầu kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện của các huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo/.

Chi tiết Quyết đĩnh xin xem tại đây

Văn phòng Điều phối NTM