Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 07/12/2022

49
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 14:52 03/10/2022
Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2381 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật;

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh gồm:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách nhà nước được giao (hằng năm và trung hạn 5 năm) và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thường trực quản lý, điều hành việc thực hiện chương trình;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo;

- Tổ chức công tác thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới;

-  Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

-  Hướng dẫn triển khai chuyên môn, nghiệp vụ đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện;

-  Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án của Trung ương: + Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP); + Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; + Đề án về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; + Đề án môi trường và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn; + Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; + Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Về cơ cấu tổ chức, Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; Phó Chánh Văn phòng: Không quá 02 người, trong đó bố trí 01 Phó  Chánh Văn phòng chuyên trách, 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc chuyên trách của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí trong tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

Các công chức, viên chức của các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan cử đến làm việc theo chế độ kiêm nhiệm./.

Chi tiết văn bản xin xem tại đây

Lê Thành Nam

PCVP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM tỉnh