Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

41
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:15 03/02/2023
UBND tỉnh giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn văn Phương vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó nguyên tắc phân bổ bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác của từng chương trình mục tiêu quốc gia;Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, dễ áp dụng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ năm 2023 phải phù hợp với kế hoạch trung hạn đã được HĐND tỉnh thông qua và khả năng cân đối ngân sách hằng năm.

Cụ thể: Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông là 40.000 triệu đồng Trong đó: CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 32.094 triệu đồng, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.984 triệu đồng, CTMTQG giảm nghèo bền vững: 3.922 triệu đồng.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào hạn mức vốn được ghi, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính căn cứ vào hạn mức vốn được ghi, thông báo giao dự toán cho UBND cấp huyện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư theo quy định; Các chủ chương trình mục tiêu quốc gia: Đôn đốc UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện, giải ngân vốn được giao; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu và quy định.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Văn phòng điều phối NTM tỉnh