Chính sách nông thôn mới

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020: Cơ hội phát triển của HTX Nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới Theo đó, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ đến 80% nguồn đầu tư thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

  • Không để nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới Ngày 05/11/2015 Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQGXDNTM Vũ Văn Ninh đã ký ban hành Công văn số 2003/TTg-KTN về một số vấn đề cần chấn chỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

  • Xây dựng nông thôn mới: Đã rõ những giải pháp cốt yếu Với gần 70% dân số ở nông thôn, 23 triệu lao động nông nghiệp, "tam nông" (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xác định, phát ...

  • Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới Sau 5 năm (2010 - 2015) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể. Những kết quả đạt được đã phản ánh sự chung sức, đồng lòng của cả hệ ...